Soutěž UGS 2020

Soutěž UGS ČR z.s. o nejlepší publikovanou práci v roce 2020:


Po složitém, tříkolovém hodnocení přihlášených 9 prací, vědecká rada rozhodla rozdělit cenu mezi tři autory za následující práce:

Metrics of perineal support (MOPS) study
Vladimír Kališ a kol., publikovanou v BMC Pregnancy and Childbirth 2020

Vaginal Er:YAG LASER application in the menopausal ewe model:
a randomised oestrogen and sham controlled trial

Kateřina Macková a kol., publikovanou v BJOG 2020

Colpocleisis with a skin flap
Alois Martan a kol., publikovanou v IUJ 2020

​Všem vítězům blahopřejeme a cena jim bude předána při konferenci 2021.

Lukáš Horčička

------------------------------------------------------------------------------

Poslání a cíle UGS

Urogynekologická společnost České Republiky se zasazuje o zlepšení péče o nemocné trpící inkontinencí moči a šíření odborných poznatků v oboru urogynekologie. K naplnění tohoto poslání šíří odborné poznatky organizováním odborných a popularizačních akcí, podáváním stanovisek a posudků v otázkách diagnostiky, léčby a prevence inkontinence, a tak se podílí na dalším vzdělávání odborných zdravotnických pracovníků a dalších osob, majících vztah k urogynekologii nebo k inkontinentním pacientům.

Urogynekologická společnost České Republiky spolupracuje s Českou a Slovenskou lékařskou společností a dalšími organizacemi, které mají vztah k urogynekologii.  Společnost také úzce spolupracuje se zahraničními odbornými společnostmi a asociacemi, zejména s International Continence Society a International Urogynecological Association, podporuje vědeckou spolupráci s domácími a zahraničními institucemi a univerzitami.
 

Členem společnosti se může stát každý, kdo se zajímá o poruchy činnosti urogenitálního traktu, nebo kdo se těmito poruchami odborně zabývá, a to zejména z řad lékařů, farmaceutů, inženýrů, zdravotnických pracovníků, zvláště sester, jakož i z řad studentů medicíny nejméně v 6. semestru, nebo kdo vykonává povolání mající souvislost s léčbou a prevencí poruch urogenitálního ústrojí.
 

Členy Společnosti přijímá předsednictvo na základě členské přihlášky. Členství vzniká dnem přijetí. V případě, že by předsednictvo přihlášku zamítlo, musí to být uchazeči o členství sděleno. Proti takovému zamítavému rozhodnutí se může uchazeč odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné.

NOVINKY

IUGA symposium

více info zde

IUGA symposium

INCOFORUM podporuje Týden kontinence

více info zde

INCOFORUM podporuje Týden kontinence

Atestace 2021

více info zde

Atestace 2021

Sponzoři